Class
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M21
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
W10
W12
W14
W16
W18
W20
W21
W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
W75
W80
W85
Light Green
Orange
Yellow
White
Test
Course
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Test